va.

to cure, to heal, to restore to health, to free from sickness or any harm;
to complete, to render perfect.

ն.

ὐγιάζω, θεραπεύω, ἱάομαι sano, curo, medeor. Առողջացուցանել. բժշկել (զանձն, կամ զվէրս).

Զկինն իմ ողջացոյց. եւ զքեզ նոյնպէս ողջացոյց։ Վիրաւորեաց, եւ պատեսցէ զմեզ եւ ողջացուսցէ զմեզ. (Տոբ. ՟Ժ՟Բ. 3։ Ովս. ՟Զ. 3։)

Եւ մեք կարօտ բժշկութեան եմք, որք կարգեցաք զայլս ողջացուցանել. (Ոսկ. եփես. ՟Ժ։)

Զհին ծակոտուածս վիշապին ողջացոյց. (Եղիշ. ՟Ը։)

Յետս դարձուցանեմք ի մեզ զողջացուցանօղ դեղսն յիսուսի. (Վրք. հց. ՟Բ։)

Ողջացուցանելն (այսինքն ողջացուցանիլն) ըստ պատահման է բարի. իսկ ողջն գոլ՝ բնութեամբ եւ ըստ ինքեան. (Նիւս. բն. ՟Ժ՟Է։)

Եւ Ամբողջացուցանել. յարդարել կազմել.

Ողջացոյց զսեղանն տեառն զկործանեալ. (՟Գ. Թագ. ՟Ժ՟Ը. 30։)

Կոչեաց ահարոն զքանդակագործսն, եւ ողջացոյց զպակասն ի կերպ որթոյ. (Վրդն. ել.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ողջացուցանեմ
դու ողջացուցանես
նա ողջացուցանէ
մեք ողջացուցանեմք
դուք ողջացուցանէք
նոքա ողջացուցանեն
Imparfait
ես ողջացուցանեի
դու ողջացուցանեիր
նա ողջացուցանէր
մեք ողջացուցանեաք
դուք ողջացուցանեիք
նոքա ողջացուցանեին
Aoriste
ես ողջացուցի
դու ողջացուցեր
նա ողջացոյց
մեք ողջացուցաք
դուք ողջացուցէք
նոքա ողջացուցին
Subjonctif
Présent
ես ողջացուցանիցեմ
դու ողջացուցանիցես
նա ողջացուցանիցէ
մեք ողջացուցանիցեմք
դուք ողջացուցանիցէք
նոքա ողջացուցանիցեն
Aoriste
ես ողջացուցից
դու ողջացուսցես
նա ողջացուսցէ
մեք ողջացուսցուք
դուք ողջացուսցջիք
նոքա ողջացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ողջացուցաներ
դուք մի՛ ողջացուցանէք
Impératif
դու ողջացո՛
դուք ողջացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ողջացուցանիջիր
դուք ողջացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ողջացուսջի՛ր
դուք ողջացուսջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ամբողջացուցանեմ, ուցի

Առողջացուցանեմ, ուցի

Voir tout