adj.

bearing a salutation or good news;
— թուղթ, letter, epistle.

adj.

Որ բերէ յինքեան զողջոյն աւետաւոր կամ խաղաղական.

Եւ անդ մատուցեալ զբերեալ պատասխանին ողջունաբեր թղթովն. (Ագաթ. (այսինքն բարեւագրով. յն. եւ լտ. խաղաղական գրով։))

Լուսաւորեա՛ զիմ տրտմութիւնս՝ քո ողջունաբեր թղթով. (Գիւտ թղթ. առ վաչէ։)

Ես սիրոյ պատգամ ունիմ, գիր ողջունաբեր. (Նար. տաղ.։)

Զոր ողջունաբեր աւետեօք կրեցեր զտուողն ի քեզ զօրէնս ողջունի. (Շար.։)