s.

drawing-room, saloon.

s.

ἁσπαστικόν salutatorium. Տեղի յայգորելի յեպիսկոպոսարանի. դարպաս արտաքոյ տաճարի՝ վասն ընդունելոյ զեկեալս յողջոյն առաջնորդին.

Զկնի ժողովոյն մտեալ յողջունարանն՝ հրամայեաց ոչ զոք թողուլ ի մէջ նոցա, բայց միայն յեպիսկոպոսացն եւ յերիցանցն եւ ի սարկաւագացն։ Եմուտ յողջունարանն. (Ճ. ՟Ժ.։ Տէր Իսրայէլ. նոյ. ՟Ի՟Ե.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ողջունարան ողջունարանք
accusatif ողջունարան ողջունարանս
génitif ողջունարանի ողջունարանաց
locatif ողջունարանի ողջունարանս
datif ողջունարանի ողջունարանաց
ablatif ողջունարանէ ողջունարանաց
instrumental ողջունարանաւ ողջունարանաւք