vn.

to be reduced to nothing, to be nullified, annihilated.

չ.

Յոչինչ դառնալ, յոչինչ գրիլ, չքանալ. ոչէանալ.

Որոյ զօրութեամբ ամենայն հեթանոսք ոչնչացեալք՝ յոչինչ համարեցան նմա. (Արշ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ոչնչանամ
դու ոչնչանաս
նա ոչնչանայ
մեք ոչնչանամք
դուք ոչնչանայք
նոքա ոչնչանան
Imparfait
ես ոչնչանայի
դու ոչնչանայիր
նա ոչնչանայր
մեք ոչնչանայաք
դուք ոչնչանայիք
նոքա ոչնչանային
Aoriste
ես ոչնչացայ
դու ոչնչացար
նա ոչնչացաւ
մեք ոչնչացաք
դուք ոչնչացայք
նոքա ոչնչացան
Subjonctif
Présent
ես ոչնչանայցեմ
դու ոչնչանայցես
նա ոչնչանայցէ
մեք ոչնչանայցեմք
դուք ոչնչանայցէք
նոքա ոչնչանայցեն
Aoriste
ես ոչնչացայց
դու ոչնչասցիս
նա ոչնչասցի
մեք ոչնչասցուք
դուք ոչնչասջիք
նոքա ոչնչասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ոչնչանար
դուք մի՛ ոչնչանայք
Impératif
դու ոչնչացի՛ր
դուք ոչնչացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ոչնչասջի՛ր
դուք ոչնչասջի՛ք