va.

to annul, to make null and void, to annihilate, to destroy.

ն.

Յոչինչ դարձուցանել. չքացուցանել.

Զայս ոչ փշրեաց տէրն. այս է՝ ամենեւին ո՛չ ոչնչացոյց. (Երզն. մտթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ոչնչացուցանեմ
դու ոչնչացուցանես
նա ոչնչացուցանէ
մեք ոչնչացուցանեմք
դուք ոչնչացուցանէք
նոքա ոչնչացուցանեն
Imparfait
ես ոչնչացուցանեի
դու ոչնչացուցանեիր
նա ոչնչացուցանէր
մեք ոչնչացուցանեաք
դուք ոչնչացուցանեիք
նոքա ոչնչացուցանեին
Aoriste
ես ոչնչացուցի
դու ոչնչացուցեր
նա ոչնչացոյց
մեք ոչնչացուցաք
դուք ոչնչացուցէք
նոքա ոչնչացուցին
Subjonctif
Présent
ես ոչնչացուցանիցեմ
դու ոչնչացուցանիցես
նա ոչնչացուցանիցէ
մեք ոչնչացուցանիցեմք
դուք ոչնչացուցանիցէք
նոքա ոչնչացուցանիցեն
Aoriste
ես ոչնչացուցից
դու ոչնչացուսցես
նա ոչնչացուսցէ
մեք ոչնչացուսցուք
դուք ոչնչացուսցջիք
նոքա ոչնչացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ոչնչացուցաներ
դուք մի՛ ոչնչացուցանէք
Impératif
դու ոչնչացո՛
դուք ոչնչացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ոչնչացուցանիջիր
դուք ոչնչացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ոչնչացուսջի՛ր
դուք ոչնչացուսջի՛ք