adj.

louse-eaten;

s.

lice-eater;
— լինել արմտեաց, to be blighted with insects and worms.

adj.

Կերօղ զոջիլս. եւ Կերեալ յոջլոց կամ ճարակեալ ի ճճեաց.

Սարմատք ձիակերք, ոջլակերք. (Խոր. աշխարհ.։)

Ոսկի եւ արծաթ նորա ժանդոտին, եւ արդիւնք նորա ոջլակեր լինին. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 22։)