cf. Առոյգ.

adj.

Առոյգ. ուռճացեալ. ոռոգմամբ զուարճացեալ. ծաղկեալ. ըստ յն. կիպրոսացեալ. κυπρίζων.

Ողկոյզ ոռոգեցեալ (յն. կիպրոսի) ... զքաջածաղիկն զայն, եւ զոռոգ ողկոյզն պտղաբերեալ. (Նիւս. երգ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Արիւնոռոգ

Ոռոգանամ, ացայ

Ոռոգանեմ

Ոռոգեմ, եցի

Ոռոգումն, ման

Voir tout