s.

gold-mining or gold-digging, gold-finding.

s.

Ոսկեհանք. ոսկեհանութիւն.

Ի գործ ոսկեհատին չետ ինձ մօտ երթալ. (Փարպ.։)

adj.

ՈՍԿԵՀԱՏ. ա. Նման հատի կամ հատորոյ ոսկւոյ.

Լուսափայլ եւ ոսկէհատ մանկանդ։ Ա՛յ ոսկէհատ տղայք կոտորեալք. (Հ. մայ. ՟Ժ.։ Գանձ.։)

Ոսկեհատ ոսկեմօր դիցն. (Տէր Իսրայէլ. հոկտ. ՟Ժ՟Դ.։)

Քան զայս մանուկս յառաջ ունէի այլ գեղեցիկ մի ոսկեհատ, եւ ի մեռանել մանկանն՝ ես յոյժ լայի անմխտթար. (Ոսկիփոր.։)