adj.

accoutred or caparisoned in gold.

adj.

որ եւ ՈՍԿԻԱՍԱՐ, ոսկեսարեան. Ունօղ զոսկի սարիս կամ զձար կամ զզարդ, զսանձ ձիոյ եւ զհանդերձանս նորա.

Երիվարօք ոսկէսարօք. (Թղթ. դաշ.։)