s.

chrysolite, peridote, olivine.

s.

χρυσόλιθος chrysolithus. որ եւ ՈՍԿԵԱԿՆ. Քար պատուական ոսկեփայլ. եբր. թարշիշ.

Զոսկեքարն, զբիւրեղն։ Եօթներորդն ոսկեքար. (Եզեկ. ՟Ի՟Ը. 13։ Յայտ. ՟Ի՟Ա. 20։)

Ակն սարդիոն, եւ ոսկեքար։ Ուր ոսկէքարն գործի. (Խոր. աշխարհ.։ Ճ. ՟Ա.։ Իսիւք.։)