vn.

to become gold, to be transmuted into gold.

չ.

ἁποχρύσουμαι in aurum veror. գրի եւ ՈՍԿԱՆԱԼ. Որպէս ոսկի լինել. յոսկի փոխարկիլ. ոսկի դառնալ՝ ըլլալ.

Մինդաս ըղձացաւ, թէ յոր ինչ եւ մերձեսցի, ոսկի լինիցի. եւ տուեալն նմա կերակուր ի ձեռն բերանոյն ոսկիացեալ լինէր. վասն որոյ եւ ապականեցաւ սովով. (Նոննոս.։)

Անդաստանք՝ ոսկիացեալքն հաւատով առաքեալք եւ մարգարէքն. (Համամ առակ.։)

Աստուածեղէն զօրութեամբն ոսկիացեալ։ Ոսկիացան առաքեալքն եւ աւետարանիչքն։ Անմաքուրքն սրբեցան աւազանաւն, եւ ոսկիացան հաւատովք, եւ ամբիծ գործովք. (Տօնակ.։)

Գինի յոսկի փոխի, աստ ոսկանայ. (Բրս. սղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ոսկիանամ
դու ոսկիանաս
նա ոսկիանայ
մեք ոսկիանամք
դուք ոսկիանայք
նոքա ոսկիանան
Imparfait
ես ոսկիանայի
դու ոսկիանայիր
նա ոսկիանայր
մեք ոսկիանայաք
դուք ոսկիանայիք
նոքա ոսկիանային
Aoriste
ես ոսկիացայ
դու ոսկիացար
նա ոսկիացաւ
մեք ոսկիացաք
դուք ոսկիացայք
նոքա ոսկիացան
Subjonctif
Présent
ես ոսկիանայցեմ
դու ոսկիանայցես
նա ոսկիանայցէ
մեք ոսկիանայցեմք
դուք ոսկիանայցէք
նոքա ոսկիանայցեն
Aoriste
ես ոսկիացայց
դու ոսկիասցիս
նա ոսկիասցի
մեք ոսկիասցուք
դուք ոսկիասջիք
նոքա ոսկիասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ոսկիանար
դուք մի՛ ոսկիանայք
Impératif
դու ոսկիացի՛ր
դուք ոսկիացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ոսկիասջի՛ր
դուք ոսկիասջի՛ք