vn.

to branch out, to ramify, to shoot out;
to become invigorated, ramified.

չ.

Որպէս ոստ շառաւիղեալ եւ բարձրացեալ ուռճանալ, ծաւալիլ. ոստս արձակել. ճղճղիլ, համարձակ տեղ գտնալ.

Ի վերայ հաս պօղոս, թէ ոստացաւ խաբէութիւնն ի ձեռն այնոցիկ. (Եփր. ՟բ. թես.։)

տե՛ս եւ ՈՍՏԱՆԻՄ, եւ ԸՄԲՈՍՏԱՆԱՄ։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ոստանամ
դու ոստանաս
նա ոստանայ
մեք ոստանամք
դուք ոստանայք
նոքա ոստանան
Imparfait
ես ոստանայի
դու ոստանայիր
նա ոստանայր
մեք ոստանայաք
դուք ոստանայիք
նոքա ոստանային
Aoriste
ես ոստացայ
դու ոստացար
նա ոստացաւ
մեք ոստացաք
դուք ոստացայք
նոքա ոստացան
Subjonctif
Présent
ես ոստանայցեմ
դու ոստանայցես
նա ոստանայցէ
մեք ոստանայցեմք
դուք ոստանայցէք
նոքա ոստանայցեն
Aoriste
ես ոստացայց
դու ոստասցիս
նա ոստասցի
մեք ոստասցուք
դուք ոստասջիք
նոքա ոստասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ոստանար
դուք մի՛ ոստանայք
Impératif
դու ոստացի՛ր
դուք ոստացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ոստասջի՛ր
դուք ոստասջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ըմբոստանամ, ացայ

Խոստանամ, ացայ

Voir tout