va.

to shackle, to fetter;
to impede, to hinder, to stop, to clog.

ն.

Կապել զոտս. չթողուլ յառաջ խաղալ. կասեցուցանել.

Ոտնակապեաց առ յեսուաւ զարեգակն։ Յեսու ոտնակապեաց զարեգակն եւ զլուսին. (ՃՃ.։ Ճշ.։ Եփր. ՟ա. կոր.։ Տօնակ.։)