adj.

various, diverse.

adj.

ՈՐԱԿԱՅԵՂՑ կամ ՈՐԱԿԱՅԵՂԾ. Լի որակօք. յոքնատեսակ. բազմերանգ.

Յղփանայի յոքնասեր մրգոցն համեղութեան ճաշակօք, եւ որակայեղց վերերեւութեամբ տենչալի գունոց տեսութեամբ ցանգ զուարճացեալ. (Պիտ.։)

Այգի որակայեղծ եւ տերեւախիտ պտղոցն վայելչանայ պտկովք եւ գնդակօք. (Ոսկ. համբ.։)