vn.

to grow worm-eaten, rotten.

ձ.

Լի՛ լինել որդամբք. Որդնեռաց լինել. որդնոտիլ

Որդնեսցին վէրք քո։ Յետ սակաւ միոյ որդնիս. (Վրք. հց. ՟Ը. ՟Ժ։)

Զի մի՛ մտցէ անդ ճիճի եւ ճանճ, եւ մի՛ որդնեսցի. (Ոսկիփոր.։)

Նեխեցաւ մարմին նորա, եւ որդնեցաւ։ Խոցոտեալ որդնեցաւ ամենայն մարմին նորա. (Հ. սեպտ. ՟Ա.։ Տէր Իսրայէլ. դեկտ. ՟Ի՟Թ.։)

Ի հոտել դիականցն եւ յորդնել՝ ասէին. (Մամիկ.։)