ներգործական բայ. չէզոքական բայ.

ներգործական բայ չէզոքական բայ ՈՐԸՆԴՈՎՆԵԼ. ἑντραχηλίζω, -ομαι collum frango, praecipitum do, praecipitor, in caput devolvor. Իբր ընդուլնել. Տանջել զողն կամ զուլն. կր. պարանոցատանջ լինել.

Ազատելոյ յանվճար տանջանացն, յորոց տանջանս կրելով զտիւ եւ զգիշեր որ ընդովնէրն. (Փիլ. իմաստն.։)