s.

granite, free-stone;

adj.

cf. Որձաքարեայ.

adj. s.

Որձ քար. վէմ արաստոյ՝ խստապինդ, տոկուն, կարծր, ապառաժ.

Շինեցէ՛ք զպարիսպդ յորձաքար վիմաց. (՟Ա. Մակ. ՟Ժ. 11։)

Բուռն հարկանել զորձաքար վիմաց ձեռօք, եւ ճեղքել։ Վէմս որձաքարաց։ Պայթել որձաքար վիմաց։ Որձաքար եւ կոփածոյ վիմօք. (Խոր. ՟Բ. 7. 39. 87։)

Սիրտ՝ որ խստացեալ է իբրեւ զորձաքար. (Մծբ. ՟Ժ՟Թ։)

Զորձաքարս ձեռամբ ձեւել ըստ կամաց։ Կառոյց զնիզակն յորձաքարի. (Վրդն. պտմ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Որձաքարեայ

Փորձաքար, ի

Voir tout