s.

mason's work, masonry.

s.

οἱκοδομική aedificatio, ars muralis, vel muratoria. Արհեստ եւ գործ որմ ածելոյ. որպէս որմաշինութիւն. շինողութիւն.

Որմածութիւն, եւ հիւսնութիւն. (Բրս. հց.։)

Որպէս քանոն հիւսան, եւ լար որմածութեան. (Սարգ. յկ. ՟Թ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif որմածութիւն որմածութիւնք
accusatif որմածութիւն որմածութիւնս
génitif որմածութեան որմածութեանց
locatif որմածութեան որմածութիւնս
datif որմածութեան որմածութեանց
ablatif որմածութենէ որմածութեանց
instrumental որմածութեամբ որմածութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ողորմածութիւն, ութեան

Չողորմածութիւն, ութեան

Voir tout