vn.

cf. Որոճեմ.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ամ, ացի

Voix Active

Indicatif
Présent
ես որոճամ
դու որոճաս
նա որոճայ
մեք որոճամք
դուք որոճայք
նոքա որոճան
Imparfait
ես որոճայի
դու որոճայիր
նա որոճայր
մեք որոճայաք
դուք որոճայիք
նոքա որոճային
Aoriste
ես որոճացի
դու որոճացեր
նա որոճաց
մեք որոճացաք
դուք որոճացէք
նոքա որոճացին
Subjonctif
Présent
ես որոճայցեմ
դու որոճայցես
նա որոճայցէ
մեք որոճայցեմք
դուք որոճայցէք
նոքա որոճայցեն
Aoriste
ես որոճացից
դու որոճասցես
նա որոճասցէ
մեք որոճասցուք
դուք որոճասջիք
նոքա որոճասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ որոճար
դուք մի՛ որոճայք
Impératif
դու որոճա՛
դուք որոճացէ՛ք
Exhortatif (thème du passé)
դու որոճասջի՛ր
դուք որոճասջի՛ք