vn.

to get dried up.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես որոնանամ
դու որոնանաս
նա որոնանայ
մեք որոնանամք
դուք որոնանայք
նոքա որոնանան
Imparfait
ես որոնանայի
դու որոնանայիր
նա որոնանայր
մեք որոնանայաք
դուք որոնանայիք
նոքա որոնանային
Aoriste
ես որոնացայ
դու որոնացար
նա որոնացաւ
մեք որոնացաք
դուք որոնացայք
նոքա որոնացան
Subjonctif
Présent
ես որոնանայցեմ
դու որոնանայցես
նա որոնանայցէ
մեք որոնանայցեմք
դուք որոնանայցէք
նոքա որոնանայցեն
Aoriste
ես որոնացայց
դու որոնասցիս
նա որոնասցի
մեք որոնասցուք
դուք որոնասջիք
նոքա որոնասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ որոնանար
դուք մի՛ որոնանայք
Impératif
դու որոնացի՛ր
դուք որոնացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու որոնասջի՛ր
դուք որոնասջի՛ք