s.

thundering noise, rumbling, roll.

adj. s.

Ունօղ զձայն որոտման. եւ Որոտումն.

Ձայնք ահեղք հնչէին, եւ թնդիւնք եւ որոտաձայնք ի ներքուստ. (Եղիշ. ՟Ը. (ա՛յլ ձ. որոտմունք)։)