s.

cradle;
cf. Նիրհեմ.

ՈՐՈՐՈՑ կամ ՈՐՈՑ cf. ՈՐՈՐԱՆ.

Ոչ մահիճք, եւ ոչ որորոց գտանէր. (Եփր. աղք.։)

Փոքր տղայն յորոցն պառկեցո՛. (Վստկ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Յորոց հետէ

Որորոց

*Չորոցք

Voir tout