conj.

and.

շ.

ՈՒ որ եւ Ւ. καί -que, -ve, et. ար. պ. վէ. վ. Եւ. զի նոյն են ութուտասն կամ ութեւտասն.

Զմանկտւոյ զրոյց խօսիք ու զչաղփաղփութիւն. (Ոսկ. եբր. ՟Ժ՟Ա։)

Սուրբն ադրիանոս ու ագաթոնիկոս. (Հ. կիլիկ.։)

Սկսանին ի թիւ զհարիւր ու տասնեւինն սաղմոսն. (Յհ. իմ. եկեղ. (որ ի բարդութեան համարի է)։)

Այլ առաւել ի քերթուածս.

Զի՛ լայք ու աւաղէք։ Պսակ ի գլուխ իմ ... լի ու լրումնօրէն զիս պսակեաց մայր իմ. (Նար. տաղ.։)

Այլ գոհանայր ըզքէն ի նմին (յոբ), ու ընդիմանայր բանից նոցին։ Անապական մարմնոյ քոյին, ւաստուածութեանդ օրինակին։ Որ առաւել առի զբարին, ու՞ ե՛մ ապերախտ քան ըզնոսին։ Նոցա ի տուէ ամպ հովանին, ո՞ւ ի գիշերի սիւն արփենին։ Որպէս առակն է ծառային, գիտող կամաց ու ոչ գիտողին. (Յիսուս որդի.։)

Թէ եւ կարի յոյժ սիրէին, ուաղէկոտոր իսկ լինէին։ Այլ զարարիչն իւրեանց թողին, ու որթուն զլխոյ երկիր պագին։ Որպէս եւ Հայրըն զի՛ւր որդին, փութայ խրատել՝ ո՞ւոչ զօտարին։ Առակ լիցիս յազգ ամենայն, տիպ ո՞ւօրինակ (կամ ւօրինակ) յազգըս մարդկան։ Հերովդէի նըման գտար, ո՞ւայլ առաւել (կամ ւայլ առաւել) գերազանցեր. (Շ. եդես.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աբբայութիւն, ութեան

Աբբասուհի, հւոյ, հեաց

Աբելուհի

Աբեղայութիւն, ութեան

Աբեղութիւն, ութեան

*Աբեղուկ

Աբուբեքիր, րայ

Ագահութիւն, ութեան

Ագուգայք, ից

Ագուռ

Ագուցանեմ, ուցի

Ագուցիկ

Ադամաթուզ, թզոյ, ոց

Ազազու

Ազազուն

Ազատագունդ, գնդի

Ազատագրութիւն, ութեան

Ազատախումբ

Ազատականութիւն, ութեան

Ազատամտութիւն, ութեան

Voir tout