cf. ՈՒԺԵՂ, եւ ԲՈՒՌՆ.

Ի մէջ բազմակոյտ սկայիցն անհուն խօլաց ուժաւորաց. (Խոր. ՟Ա. 9։)

Երիս ձիս ուժաւորս. (Պտմ. աղեքս.։)

Հարկանեն եթերքն ուժաւորքն, եւ ի վեր բերեն ի խորոցն անդնդոց. (Պիտառ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ուժաւոր ուժաւորք
accusatif ուժաւոր ուժաւորս
génitif ուժաւորի ուժաւորաց
locatif ուժաւորի ուժաւորս
datif ուժաւորի ուժաւորաց
ablatif ուժաւորէ ուժաւորաց
instrumental ուժաւորաւ ուժաւորաւք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գուժաւոր, աց

Voir tout