vn.

to fortify or strengthen oneself.

cf. Զօրանալ.

Վահան մամիկոնեան ուժեղանայր ընդդէմ պարսից։ Դառնայր փախստեայ, եւ դարձեալ ուժեղացեալ՝ դարձաւ ընդդէմ գուրգինի։ Ուժեղացեալ ղակիշն քաղաքային ի վերայ մուսէի զօրուն. (Արծր. ՟Բ. 2։ ՟Գ. 13. 15։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ուժեղանամ
դու ուժեղանաս
նա ուժեղանայ
մեք ուժեղանամք
դուք ուժեղանայք
նոքա ուժեղանան
Imparfait
ես ուժեղանայի
դու ուժեղանայիր
նա ուժեղանայր
մեք ուժեղանայաք
դուք ուժեղանայիք
նոքա ուժեղանային
Aoriste
ես ուժեղացայ
դու ուժեղացար
նա ուժեղացաւ
մեք ուժեղացաք
դուք ուժեղացայք
նոքա ուժեղացան
Subjonctif
Présent
ես ուժեղանայցեմ
դու ուժեղանայցես
նա ուժեղանայցէ
մեք ուժեղանայցեմք
դուք ուժեղանայցէք
նոքա ուժեղանայցեն
Aoriste
ես ուժեղացայց
դու ուժեղասցիս
նա ուժեղասցի
մեք ուժեղասցուք
դուք ուժեղասջիք
նոքա ուժեղասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ուժեղանար
դուք մի՛ ուժեղանայք
Impératif
դու ուժեղացի՛ր
դուք ուժեղացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ուժեղասջի՛ր
դուք ուժեղասջի՛ք