vn.

to get strong.

չ.

Ուժեղանալ. ուժգնանալ. զօրանալ. ուժովնալ.

Ուժովացաւ կողմ արքայի. (Վրդն. պտմ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ուժովանամ
դու ուժովանաս
նա ուժովանայ
մեք ուժովանամք
դուք ուժովանայք
նոքա ուժովանան
Imparfait
ես ուժովանայի
դու ուժովանայիր
նա ուժովանայր
մեք ուժովանայաք
դուք ուժովանայիք
նոքա ուժովանային
Aoriste
ես ուժովացայ
դու ուժովացար
նա ուժովացաւ
մեք ուժովացաք
դուք ուժովացայք
նոքա ուժովացան
Subjonctif
Présent
ես ուժովանայցեմ
դու ուժովանայցես
նա ուժովանայցէ
մեք ուժովանայցեմք
դուք ուժովանայցէք
նոքա ուժովանայցեն
Aoriste
ես ուժովացայց
դու ուժովասցիս
նա ուժովասցի
մեք ուժովասցուք
դուք ուժովասջիք
նոքա ուժովասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ուժովանար
դուք մի՛ ուժովանայք
Impératif
դու ուժովացի՛ր
դուք ուժովացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ուժովասջի՛ր
դուք ուժովասջի՛ք