s.

travelling companion, accompanying, following, company;
convoy.

s.

συνοδία iter commune, comitatus συνφδρομή concursus. Ճանապարհակցութիւն. զուգընթացութիւն. գործակցութիւն. հետեւողութիւն. եւ Ձայնակցութիւն.

Դիւրընթացիկ լինիցի զկնի մեր յուղեկցութիւնս ճանապարհին. (Ճ. ՟Ա.։)

Զհոգւոյդ սրբոյ ինձ ուղեկցութիւն, զոր պաշտեմ. (Նար. ՟Հ՟Գ։)

Հրաշաշաւիղ եւ կատարեալ ուղեկցութիւն զկնի աստուածային ձայնին. (Թէոդոր. խչ.։)

Գրոց սրբոց է ուղեկցութիւն (մերս բան եւ ընթացք). (Լմբ. առ լեւոն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ուղեկցութիւն ուղեկցութիւնք
accusatif ուղեկցութիւն ուղեկցութիւնս
génitif ուղեկցութեան ուղեկցութեանց
locatif ուղեկցութեան ուղեկցութիւնս
datif ուղեկցութեան ուղեկցութեանց
ablatif ուղեկցութենէ ուղեկցութեանց
instrumental ուղեկցութեամբ ուղեկցութեամբք