s.

gift, present, homage;
address;
— մատուցանել, to present an address.

s.

ՈՒՂԵՐՁ կամ ՕՂԵՐՁ. (արմատ Ուղերձելոյ) Աղերս՝ ըստ որում ընծայ. նուէր։

Ըստ (Հին բռ.)

Օղերձ, օղերց, ընծայ, կամ արուէզ». (թ. արզ. եւ արմազան)։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ուղերձեմ, եցի

Ուղերձումն, ման

Voir tout