va.

to empty;
to render vain or useless, to do away with;
— զանձն, to be annihilated, to bow down to the dust, to debase or humble oneself.

ն.

κενόω evacuo, exinanio. Թափուր իմն կացուցանել. նուաստացուցանել. կամ ծածկել զփառս.

Զանձն ունայնացոյց՝ զկերպարանս ծառայի առեալ. (Փիլիպ. ՟Բ. 7։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ունայնացուցանեմ
դու ունայնացուցանես
նա ունայնացուցանէ
մեք ունայնացուցանեմք
դուք ունայնացուցանէք
նոքա ունայնացուցանեն
Imparfait
ես ունայնացուցանեի
դու ունայնացուցանեիր
նա ունայնացուցանէր
մեք ունայնացուցանեաք
դուք ունայնացուցանեիք
նոքա ունայնացուցանեին
Aoriste
ես ունայնացուցի
դու ունայնացուցեր
նա ունայնացոյց
մեք ունայնացուցաք
դուք ունայնացուցէք
նոքա ունայնացուցին
Subjonctif
Présent
ես ունայնացուցանիցեմ
դու ունայնացուցանիցես
նա ունայնացուցանիցէ
մեք ունայնացուցանիցեմք
դուք ունայնացուցանիցէք
նոքա ունայնացուցանիցեն
Aoriste
ես ունայնացուցից
դու ունայնացուսցես
նա ունայնացուսցէ
մեք ունայնացուսցուք
դուք ունայնացուսցջիք
նոքա ունայնացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ունայնացուցաներ
դուք մի՛ ունայնացուցանէք
Impératif
դու ունայնացո՛
դուք ունայնացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ունայնացուցանիջիր
դուք ունայնացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ունայնացուսջի՛ր
դուք ունայնացուսջի՛ք