s.

chaff, straws, trifle.

s.

ՈՒՆԳ որ եւ ՈՒՆԿ. χνοῦς, χοῦς lanugo, pulvus. Փոշետեսակ մանրուք, եւ մաղուք իրաց. մղեղ. փոշի. փշուր. մռեղ. ... (լծ. եւ եօնկա, ուն, էօն ).

Իբրեւ զունգ յարդի հոսեալ յերեսաց հողմոյ։ Իբրեւ զունգ մաղեալ. (Ես. ՟Ժ՟Է. 13։ ՟Ի՟Թ. 5։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Արծռունգն

Եղունգն, ղնգանց

Իշկոյ վարունգ

Լայնեղունգն

Ծունգ, ծնգաց

Յիսունգլխի

Ռունգն, ռնգան

Սարդեղունգն

Սպունգ, պնգի, պնգոյ, պունգի

Ստունգանեմ, եցի

Ստունգանող

Ստունգանութիւն, ութեան

Ստունգանումն, ման

Վարունգ, րնգոյ

Voir tout