vn.

cf. Ուռնում.

cf. ՈՒՌՆՈՒԼ.

Ձեռքն եւ բազուկն յորժամ զարկք առնու, ուռենայ ի յանթքն խօլային մարմին. (Մխ. բժիշկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ենամ, եցայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ուռենամ
դու ուռենաս
նա ուռենայ
մեք ուռենամք
դուք ուռենայք
նոքա ուռենան
Imparfait
ես ուռենայի
դու ուռենայիր
նա ուռենայր
մեք ուռենայաք
դուք ուռենայիք
նոքա ուռենային
Aoriste
ես ուռեցայ
դու ուռեցար
նա ուռեցաւ
մեք ուռեցաք
դուք ուռեցայք
նոքա ուռեցան
Subjonctif
Présent
ես ուռենայցեմ
դու ուռենայցես
նա ուռենայցէ
մեք ուռենայցեմք
դուք ուռենայցէք
նոքա ուռենայցեն
Aoriste
ես ուռեցայց
դու ուռեսցիս
նա ուռեսցի
մեք ուռեսցուք
դուք ուռեսջիք
նոքա ուռեսցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ուռենար
դուք մի՛ ուռենայք
Impératif
դու ուռեցի՛ր
դուք ուռեցարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ուռեսջի՛ր
դուք ուռեսջի՛ք