va.

to fertilize, to render fertile;
cf. Յուռթեմ.

ն.

Որպէս Յուռթի առնել. ուռճացուցանել.

Ծծեալ սուրբ առաքելոցն ի կուսածին աղբերէ բանին՝ լցեալ ուռթեցին զամենայն երեսս երկրի. (Փարպ.։)

ուռթել. իբր Յուռթել. յուռութս առնել.

Ուլունս ուռթել ... ի մէջ գետին անցեալ յուռթելն. եւ ընդ ուռթելն մերձենան ի նա դեւք. (Մանդ. ՟Ի՟Զ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Յուռթեմ, եցի

Voir tout