s.

hammer-man.

cf. ՈՒՌՆԱԾ.

Կացնաւորաց, ուռնաւորաց. (Վրդն. ծն.։)

Ուռնաւոր հրեշտակն եհար զսատանայ. (Ոսկիփոր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ուռնաւոր ուռնաւորք
accusatif ուռնաւոր ուռնաւորս
génitif ուռնաւորի ուռնաւորաց
locatif ուռնաւորի ուռնաւորս
datif ուռնաւորի ուռնաւորաց
ablatif ուռնաւորէ ուռնաւորաց
instrumental ուռնաւորաւ ուռնաւորաւք