va.

to swell, to puff out;
to bloat;
to stuff;
to tumefy, to raise.

ն.

πρήθω inflo. Այտուցանել. ուռեցընել .... կր. ուռնուլ.

Ուռուցանել զմէջս քո։ Ուռուսցէ զորովայն նորա. (Թուոց. ՟Ե. 22. 27։)

Արկին ընդ բերանն ջուր սափորով, մինչեւ ուռուցաւ որովայնն. (Հ=Յ. սեպտ. ՟Ի՟Է.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ուռուցանեմ
դու ուռուցանես
նա ուռուցանէ
մեք ուռուցանեմք
դուք ուռուցանէք
նոքա ուռուցանեն
Imparfait
ես ուռուցանեի
դու ուռուցանեիր
նա ուռուցանէր
մեք ուռուցանեաք
դուք ուռուցանեիք
նոքա ուռուցանեին
Aoriste
ես ուռուցի
դու ուռուցեր
նա ուռոյց
մեք ուռուցաք
դուք ուռուցէք
նոքա ուռուցին
Subjonctif
Présent
ես ուռուցանիցեմ
դու ուռուցանիցես
նա ուռուցանիցէ
մեք ուռուցանիցեմք
դուք ուռուցանիցէք
նոքա ուռուցանիցեն
Aoriste
ես ուռուցից
դու ուռուսցես
նա ուռուսցէ
մեք ուռուսցուք
դուք ուռուսցջիք
նոքա ուռուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ուռուցաներ
դուք մի՛ ուռուցանէք
Impératif
դու ուռո՛
դուք ուռուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ուռուցանիջիր
դուք ուռուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ուռուսջի՛ր
դուք ուռուսջի՛ք