s.

mathematics.

s.

Ուսումնական գոլն. ուսումն. եւ Ուսումնականն, մաթէմադիգա.

Յայտ առնեն, որք յուսումնականութեան դեգերին. (Փիլ. ՟ժ. բան.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ուսումնականութիւն ուսումնականութիւնք
accusatif ուսումնականութիւն ուսումնականութիւնս
génitif ուսումնականութեան ուսումնականութեանց
locatif ուսումնականութեան ուսումնականութիւնս
datif ուսումնականութեան ուսումնականութեանց
ablatif ուսումնականութենէ ուսումնականութեանց
instrumental ուսումնականութեամբ ուսումնականութեամբք