s.

Բառ անյայտ. թերեւս որպէս Զգեստ, զգեստիկ. (լծ. յն. եսթի՛ս. լտ. վէ՛սդիս)

Մետաքս ոսկեզօդ, սպիտակ բեհեզ, ուստիկ ծանրագին էած ի վերայ նորա. (Ոսկիփոր.։)