adj.

malicious as a witchcraft, malefic.

adj.

Չար դիւթիչ. չար որպէս զդիւթս. եւ Չարագործ.

Տե՛ս զի՞նչ գործէ չարադիւթն. ի մէջ գետինն անցեալ յուռթելն, եւ ընդ ուռթելն՝ մերձենան ի նա դեւք. (Մանդ.։)

Պատրաստեալ չարադիւթիցն զհրեղէն գետոցն զկիզմունս. (Շար.։)