s.

craftiness, astuteness, guile.

s.

κακοτεχνία, κακουργία, δυστροπία mala ars, industria եւ այլն. Չարահնարն գոլ. եւ Չար հնարք. խարդախանք. անզգամութիւն.

Պատրանս գտին, եւ չարահնարութիւնս հնարեցան. (Աթ. ՟Բ։)

Զդիւային չարահնարութիւնս։ Հաւատամ, զի յաղթեցից քում չարահնարութեանդ. (Նար. խ.։ Խոսր.։)

Ամենայն ուրեք զբնական իւրեանց չարահնարութիւնն ոչ լքին յանձանց որդիքն բելիարայ. (Ղեւոնդ.։)

Ոչ պարզաբար բերեն յառաջ զբառսն, այլ նենգութեամբ իմն եւ չարահնարութեամբ։ Չարահնարութեամբ ասեն։ Բթել առ այսոքիւք զբանսարկուին չարահնարութեան խայթոց. (Պրպմ.։)

Գիշերի ի խաւարի արբենալով չարահնարութեամբ. (Փիլ. տեսական.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif չարահնարութիւն չարահնարութիւնք
accusatif չարահնարութիւն չարահնարութիւնս
génitif չարահնարութեան չարահնարութեանց
locatif չարահնարութեան չարահնարութիւնս
datif չարահնարութեան չարահնարութեանց
ablatif չարահնարութենէ չարահնարութեանց
instrumental չարահնարութեամբ չարահնարութեամբք