s.

measurement;
metrice or metrica.

s.

Չափելն. չափմամբ յօրինելն.

Զդատումն քննողութեան առնել ի տեղիցն չափողութիւն. (Երզն. քեր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif չափողութիւն չափողութիւնք
accusatif չափողութիւն չափողութիւնս
génitif չափողութեան չափողութեանց
locatif չափողութեան չափողութիւնս
datif չափողութեան չափողութեանց
ablatif չափողութենէ չափողութեանց
instrumental չափողութեամբ չափողութեամբք