cf. Չգոյ, cf. Չիք;
չէ ինչ, no matter, that is nothing.

adj. s.

μή ὅν, οὑκ οὗσα non existens, nihil, nulla. Որ ոչ է, կամ ոչ գոյ. չգոյ. ոչինչ.

Ոչ եթէ յէութենէն աստուծոյ ելանեն գործքն, այլ՝ կամքն կացուցանեն զչէն յէ, եւ զչգոյն ի գոյ. (Սեբեր. ՟Ե։)

Եցոյց յոչնչէ ինչ զչէսն։ Չէրն՝ չէին վասն չէին յաշտ առնէր. (Եզնիկ.։)

Եւ ոչ զչէն ինչ ընդ էին համեմատէր. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 16։)

Գիտութեամբ էիցն ի չէիցն միշտ խաբեցեալ։ Չէիցն ակնկալութեամբ՝ չեկաց յոր ինչ էրն. (Նար. ՟Ի՟Գ. ՟Ղ՟Գ։)

Որ զէն աստուած ուրանայ, ինքն լինելոց է չէ։ Ես աստուած ոչ երբէք կործանեցի. քանզի զչէսն զիա՛րդ մարթ էր կործանել. (Ճ. ՟Բ. Ճ. ՟Ա.։)

Պատմեալ զչէոցն իբր զեղելոց. (Նար. ՟Խ՟Ե։)

Եթէ աբրահամ մեռեալ է (իբրեւ չքացեալ), եւ սահակ եւ յակոբ, ապա ուրեմն իցէ աստուած չէոցն. (Կոչ. ՟Ժ՟Զ։)

Ակն աստուծոյ՝ էոցն եւ գոյիցն է, եւ ոչ թէ չէոցն. (Վանակ. յոբ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ծննդչէք

Կաղանդչէք

Շաբաթչէք

Ոչէ, էի, էից

Ոչէանամ, ացայ

Ոչէութիւն, ութեան

*Չարպէչէր

Չէական

Չէանամ

Չէզոք, աց

Չէզոքական

Չէզոքանամ, ացայ

Չէզոքապէս

Չէզոքացումն, ման

Չէզոքացուցանեմ, ուցի

Չէզոքութիւն, ութեան

Չէութիւն, ութեան

*Չէչ

Չէք, չէից

Վաչէ, ից

Voir tout