vn.

to dry, to become dry;
to wither, to dessicate;
to dry up.

չ.

ξηραίνομαι aresco. Ցամաքիլ. գօսանալ. չորնալ.

(Հացն) չորացաւ, եւ եղեւ ճըճեկեր. (Յես. ՟Թ. 18։)

Չորացաւ որպէս խեցւոյ զօրութիւն իմ։ Ծաղկեսցին ... թարշամեսցին, չորասցին։ Ոսկերք իմ որպէս խռիւ չորացան (յն. փխրեցան, կամ այրեցան)։ Չորացան ոսկերք մեր. (Սաղ. ՟Ի՟Ա. 16։ ՟Ձ՟Թ. 6։ -ճա. 4։ Եզեկ. ՟Լ՟Է. 11։)

Չորացան աղաղեցան բուրաստանք ծաղկոցաց նոցա. (Եղիշ. ՟Ը։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես չորանամ
դու չորանաս
նա չորանայ
մեք չորանամք
դուք չորանայք
նոքա չորանան
Imparfait
ես չորանայի
դու չորանայիր
նա չորանայր
մեք չորանայաք
դուք չորանայիք
նոքա չորանային
Aoriste
ես չորացայ
դու չորացար
նա չորացաւ
մեք չորացաք
դուք չորացայք
նոքա չորացան
Subjonctif
Présent
ես չորանայցեմ
դու չորանայցես
նա չորանայցէ
մեք չորանայցեմք
դուք չորանայցէք
նոքա չորանայցեն
Aoriste
ես չորացայց
դու չորասցիս
նա չորասցի
մեք չորասցուք
դուք չորասջիք
նոքա չորասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ չորանար
դուք մի՛ չորանայք
Impératif
դու չորացի՛ր
դուք չորացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու չորասջի՛ր
դուք չորասջի՛ք