adj.

four-faced, four-figured or four-formed.

ՉՈՐԵՔԿԵՐՊ կամ ՉՈՐԵՔԿԵՐՊԻՔ ՉՈՐԵՔԿԵՐՊԵԱՆ. cf. ՔԱՌԱԿԵՐՊ եւ ՉՈՐԵՔԴԻՄԻ. τετράμορφος quadriformis.

Որ ի հրեղէն կառսն չորեքկերպիցն վերայ հանգչի. (Զքր. կթ.։)

Չորեքկերպիցըն նըմանի՝ յերկրի աթոռք երկնաւորի։ Չորեքկերպեան կենդանեացն զխորհուրդ քարոզեաց ամլորդին։ Չորեքկերպեան կենդանիք վայելուչ աղաղակեն. (Շար.։)

Չորեքկերպեան ձեւով կենդանի պատկեր. (Պիսիդ.։)

Սա (ղուկաս) ի չորեքկերպեան կառսն օրինակեցաւ եզամբն. (Հ. կիլիկ.։)

Նոյի նշանակեալ չորեքկերպեան տապանագործ օրինակաւ. (Կիւրղ. խչ.։)