adj.

quadruple, fourfold;
հատուցից —, I will repay fourfold;

adv.

quadruply, four times as much;

alg.

թիւք —ք, biquadratic numbers.

τετράπους quadruplus. կնի, կնաց. ա. Մին չորիցս կրկնեալ. չորեքպատիկ. չորք.

Արարիչ չորեքկին նիւթոցս. (Եղիշ. ՟Բ։)

Զոր ճշմարտեն աւետարանքն հաստատուն թուովն չորեքկին. (Արշ.։)

ՉՈՐԵՔԿԻՆՔ ասին ըստ թուաբանից թիւք չորիցս բազմապատկեալք.

Ի միակաց կրկնակաց, եւ ի չորեքկնաց կրկնակաց։ Եւ ի չորեքկնացն՝ ՟Ա. (՟Դ. ՟Ժ՟Զ. ՟Կ՟Դ. լինի ՟Ձ՟Ե. Փիլ. լին. ՟Գ. 36։)

Չորեքկինք. (՟Ա. ՟Դ. ՟Ժ՟Զ. ՟Կ՟Դ. -մծզ. եւ այլն. Սարկ. տոմ.։)

adv.

ՉՈՐԵՔԿԻՆ. մ. τετραπλῶς quadrifariam. Քառապատիկ.

Եթէ զոք զրկեցի, հատուցից չորեքկին. (Ղկ. ՟Ժ՟Թ. 8։)