adj.

doubled or folded four times.

adj.

Չորիցս կրկնեալ՝ ծալեալ՝ պատեալ. չորեքկնեալ.

Եմիփորոն հինգկրկին (վասն պատրիարգի), չորեքկրկին (վասն արքեպիսկոպոսի), երեքկրկին (վասն մետրապօլտի). (Լմբ. պտրգ.։ 1)