adj.

composed of four elements.

adj.

Բաղադրեալ ի չորից նիւթոց կամ ի տարերաց.

Զչորեքնիւթեայ բնութիւնս զարդարեալ շքեղաշուք արդարութեամբ. (Յհ. իմ. եկեղ.։)

Չորեքնիւթեայ բնութեամբ խառնեալ. (Շար.։)

Չորս յեղանակ՝ չորեքնիւթեայ բնութիւնս. (Վանակ. տարեմտ.։)

Չորեքնիւթեայ մարմնոց, եւ գործոց հնոյն եւ այլն. (Տօնակ.։)

Բարձրացան ի վերայ չորեքնիւթեանս մարմնոյ. (Վահր. յար.։)