adj. adv.

Չորեքկին. չորեքկնակի. առաւելեալ չորիւք. չորս խաթ.

Ընդ չար գործելոյն չորեքպատիկ զդարձն անդրէն տալ. (Իգն.։)

Չորեքպատիկ հատուցանել յօրէնսն հրամայեցաւ զգողութեանն վճարումն. (Շ. ընդհանր.։)