adj.

fourteen;
four times ten;
forty.

adj.

δεκατέσσαρες quatuordecim. Չորք ի վերայ տասին. երկիցս եօթն. տասնըչորս.

Զչորեքտասան ամ։ Գառինս տարեւորս չորեքտասան։ Քաղաքք չորեքտասանք։ Յետ ամաց չորեքտասանից. (Ծն. ՟Լ՟Ա. 41։ Թուոց. ՟Ի՟Թ. 13։ Յես. ՟Ժ՟Ե. 36։ Գաղ. ՟Բ. 1։)

Ասի եւ Չորեքտասան օր՝ իբր չորեքտասաներորդ։

ՉՈՐԵՔՏԱՍԱՆ. Քերթողաբար՝ որպէս չորիցս տասն. քառասուն.

Փառաց զթագաւորն չորեքտասան սրբովք տօնեմք այսօր. (Տաղ ՟խ. մկ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Չորեքտասանալուսնեայ գիշեր

Չորեքտասաներորդ, աց

Չորեքտասանեքեան, եցունց

Չորեքտասանեքին, եցունց

Չորեքտասանօրեայ

Voir tout