adj.

having four springs or sources.

adj.

(Գետ կամ աղբիւր)՝ որոյ ակն է քառեակ.

(Փիսոն) չորսակնեան է. իւրաքանչիւր տեղեաց անուամբ կոչի. (Վրդն. ծն.։)