s.

the number four;

adj.

four.

adj. s.

τέσσαρες, τέτταρες, quator, quaterni. որ եւ ՉՈՐԵԱԿ. Քառեակ. քառ. չորք. չորս թիւը, չորս.

Մեծապատիւ էր առ պիւթագորեանսն չորրեակդ։ Չորրեակ՝ թուոց է ամենայարմարագոյնն, իբրու կատարելագոյն։ Զչորրեակն ոչ առնու, զի թէ առնու, հարկաւորի հատանել զմիակն. (Սահմ. ՟Ժ՟Գ։ Փիլ. լին.։ Քեր. քերթ.։)

Չորրեակ տարերցս կամ տարերցդ խառնուածոց. (Պիտ.։)

Իննուց յիսնից՝ եւ թուոց երից եւ չորեակ տասանց. (Նար. ՟Ի՟Թ։)

Զչորեակ թիւն ի քառասնեակն յաւելցուք, զի ոչ թուով երրեկաց ժամանակ չափեսցի, կամ չորրեկաց ծննդոց յանցելոց. (Միսայէլ խչ.։)

ՉՈՐԵԱԿ կամ ՉՈՐԵԿ. որպէս ռմկ. չորկեկ. Չոր. չորին. կամ որպէս Չորրեկ. իբր չորքոտանի.

Ի չորեկի մորթի փատտէ եւ պահէ՛. (Վստկ. ՟Ի՟Ա։)