s.

tetrarch.

s.

τετραρχής, τετραρχών tetrarcha. Պետ չորրորդի մասին տէրութեան կամ երկրի իրիք.

Հերովդէս չորրորդապետ։ Հերովդի չորրորդապետի. (Մտթ. ՟Ժ՟Դ. 1։ Ղկ. ՟Գ. 19։ ՟Թ. 7։ Գծ. ՟Ժ՟Գ. 1։)

Չորրորդապետս կացուցանէ աւգոստոս զհերովդէս, եւ զանտիպատրոս, եւ զլիւսիաս, եւ զփիղիպոս. (Եւս. քր. ՟Բ։)

Կամ որպէս Պետ չորից գնդաց. qui quatuor cohortibus praeest.

Եթէ ի նմանեաց իմոց յաղթեալ իսկ էի չորրորդապետացն երկնաւորաց, ոչ էի այնքան պատկառեալ եւ ամօթալի. (Թէոփիլ. ՟խ. մկ.։)